Všeobecná ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Proxenon.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní
vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupující - spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.


Vymezení pojmůSpotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel - je osoba která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným
účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoliv spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním
zákoníkem.

Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena
až okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Kupující je vázán těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje s nimi souhlas.


Dodací podmínkyZásilky dodávané v rámci České republiky obdržíte během 2-3 pracovních dnů.

V případě bezhotovostní úhrady za zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet.

Pokud nebudeme schopni vybavit Vaši objednávku a to zcela, nebo jen z části, budeme Vás kontaktovat e-mailem či telefonicky. Pokud Vás nelze kontaktovat, vyhrazujeme si právo objednávku zrušit.


Náklady na dopravuZboží je zasíláno obchodním balíkem na dobírku prostřednictvím České pošty. Expediční poplatek činí 150 Kč a je v
něm již zahrnuta 20% DPH. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme opakovaně pouze na Vaše
vyžádání.


Cena zbožíCeny zboží jsou uvedeny včetně 20% DPH.

Pokud z nějakého důvodu nebude prodávající moci dodržet ceny uvedené v objednávce kupujícího, prodávající bude
o této skutečnosti kupujícího informovat, zároveň i s žádostí o odsouhlasení navýšení ceny. Pokud kupující nevysloví
s navýšením ceny svůj souhlas, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit oznámením prokazatelně doručeným kupujícímu. V případě, že kupující již uhradil jakoukoli finanční částku ve prospěch prodávajícího, vrátí mu je prodávající bez zbytečného odkladu.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.


Výměna zbožíPokud zákazník obdržel v důsledku svého nesprávného výběru zboží, které mu následně nevyhovuje, zašleme mu nové. Účtováno mu bude pouze poštovné a balné.

Pokud jste od nás obdrželi jiný výrobek, než jste si objednali (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo jste obdrželi výrobek vadný, zašlete nám jej zpět nejlépe v původním obalu společně s fakturou a popisem vady. My Vám bezplatně zašleme výrobek správný.

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Kupující odpovídá za škodu způsobenou při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu. Doporučujeme Vám zboží pojistit.


Vrácení zboží v ochrané lhůtě 14 dnůByla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, může spotřebitel do 14 dnů v souladu s § 53
odst. 7 občan. zákoníku bez uvedení důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Pokud nás požádáte o výměnu
zboží či vrácení peněz, zašlete nám výrobek zpět v perfektním provozním stavu, nepoškozený, bez známek užívání nebo opotřebování, včetně prodejního dokladu a veškerého dodaného příslušenství poslat na vlastní náklady zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Pokud bude původní originální obal poškozený nebo jinak znehodnocený, nebo nebude vůbec vrácen, bude Vám cena obalu vyúčtována k náhradě, respektive odečtena od vrácené částky
za zboží. Příslušnou částku pak zašleme na Váš účet do deseti pracovních dnů od data přijetí vráceného zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Vrácené produkty zaslané na dobírku nebudou námi vyzvednuty. Kupující odpovídá za škodu způsobenou při přepravě
v důsledku volby nevhodného obalu. V takovém případě vrátí prodávající spotřebiteli kupní cenu poníženou o náhradu škody. Doporučujeme Vám zboží pojistit.


Záruka a reklamaceNa prodávané zboží je pro kupujícího, který není spotřebitelem, poskytována záruční doba minimálně 6 měsíců dle Obchodního zákoníku. Záruční doba pro spotřebitele je podle Občanského zákoníku minimálně 24 měsíců od převzetí zboží.

Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád.


Reklamační řád


Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Záruční doba

Pokud není u konkrétního zboží stanoveno jinak na veškeré výrobky poskytujeme dvouletou záruční dobu, během
níž je kupujícímu zboží vyměněno za nové. Ke každému zboží je přikládána faktura, která může sloužit zároveň
jako záruční list, pokud tento není přiložen (v závislosti na výrobci).

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nebo na defekty, které prokazatelně vzniknou před ukončením obvyklé životnosti výrobku. V takovém případě nám zašlete výrobek společně s fakturou popř. její kopií a uveďte popis
vady a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.

Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. O jejím postupu Vás budeme informovat mailem
či telefonicky. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok zákazníka na jakoukoliv náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.

Reklamace se nevztahuje na defekty vyplívající z nesprávného použití, nevhodné instalace, neautorizované opravy
či úpravy, ponoření, krádež, vyjmutí a následnou instalaci, náraz vozidla nebo jakýkoliv jiný typ dopadu. Co se týče Xenon. výbojek a halogenových žárovek ty jsou výrobcem i dodavatelem testované a schválené před doručením,
proto jejich prasknutí či explodování není kryté zárukou.

Pozn. pro xenon. komponenty

V případě že Váš automobil slouží k podnikatelským účelům a jeho svítivost pravidelně dosahuje v průměru 4-5 hod. deně ( taxi, kurýrské vozy apod. ), během každého pracovního týdne po dobu celého roku, je samozřejmostí, že dosáhnete maxim. životnosti výbojky mnohem dříve než při používání vozidel sloužících k soukromým účelům. V podobných případech není možné vadu výrobku zaměňovat s životností a s opotřebováním výrobku.

POZOR
– návod k použití nemusí být vždy součástí dodávky – např. u výrobků s obecně známým způsobem použití. Naopak u složitějších zařízení je nutné mít návod k dispozici, aby mohl být výrobek uveden do provozu předepsaným způsobem (chybějící návod je nutné si nejprve vyžádat).


Práva plynoucí ze zákonné zárukyZáruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky následující práva:

• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného
zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo
na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od
kupní smlouvy.

• jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo
na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

• jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.


Rozpor s kupní smlouvou


Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
Pokud spotřebitel během prvních šesti měsíců od zakoupení výrobku zjistí, že výrobek je vadný, tedy není ve shodě
s kupní smlouvou, má právo požadovat, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou – § 616 zákona
č. 40/1964 Sb., v pl. znění. Pokud se na věci projeví neodstranitelné vady, které však nebrání řádnému užívání věci, může kupující kromě výměny věci a odstoupení od smlouvy požadovat přiměřenou slevu z ceny věci. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.


Odstoupení od smlouvy


Jestliže se vada projeví až po uplynutí šesti měsíců od koupě výrobku a jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující
právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo dle svého uvážení buď na výměnu věci, nebo může odstoupit od kupní smlouvy. Stejná práva má kupující i v případě, že se potřetí vyskytne tatáž vada, která již byla dvakrát záruční opravou odstraněna, stejně jako v případě, kdy se současně projeví alespoň tři různé odstranitelné vady, pro něž není možné věc řádně užívat.


Odpovědnost za vady zbožíNení-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný výrobek bez závady. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady,
které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží.


Kde reklamovat ?


Veškeré reklamace spojené s montáží se uplatňují po telefonické dohodě (tel. č.: 606 106565) na adrese autoservisu Pavel Tulach, J. Jungmanna 884, Čáslav. Reklamace týkající se zakoupeného zboží na internet. stránkách Proxenon.cz uplatňujte prosím na emailu info@proxenon.cz, popřípadě na tel. č. 721 283439, kontaktní osoba Tomáš Cink.